ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

В даній оферті, якщо з контексту не випливає іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:

1.1. Оферта – публічна пропозиція Zakaz.ua, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі, укласти Договір доручення на умовах, що містяться в Договорі та його додатках, розміщених в мережі Інтернет за адресою: https://kharkiv.zakaz.ua/uk/service-page/oferta_kharkiv

1.2. Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти в його останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет.

1.3. Сайт - сайт Zakaz.ua, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://kharkiv.zakaz.ua/.

1.4. Система – система Zakaz.ua, що включає Сайт та в якій здійснюється реєстрація Довірителя.

1.5. Довіритель - фізична особа, яка уклала Договір із Zakaz.ua шляхом Акцепту Оферти, і за замовленням якої Zakaz.ua вчиняє певні дії відповідно до умов Договору.

1.6. Сторони - Довіритель і Zakaz.ua разом, а кожен окремо - Сторона.

1.7. Продавець – третя особа, що здійснює продаж Товарів.

1.8. Товари - продукція з переліку, наведеному на Сайті, яку Довіритель доручає Zakaz.ua придбати у Продавця та зберегти до моменту передання Довірителю.

1.9. Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Довірителя на прийняття умов Оферти.  Оферта вважається акцептованою Довірителем, а Договір доручення укладеним з моменту оформлення Довірителем Замовлення на Сайті та підтвердження прийняття умов Оферти.

1.10. Замовлення – доручення Довірителя на вчинення Zakaz.ua юридичних дій від імені Довірителя і за його рахунок, що включають в себе збір, придбання шляхом укладення з Продавцем дрібної побутової угоди на придбання Товарів за цінами Продавця, пакування та зберігання Товарів до моменту передання їх Довірителю. Замовлення передається Zakaz.ua через інтерфейс Сайту шляхом заповнення відповідної форми, що містить перелік Товарів та умови виконання. З моменту оформлення Замовлення стає невід’ємною частиною Договору.

1.11. Договір - укладений шляхом акцепту Довірителем умов даної Оферти договір доручення між Довірителем та Zakaz.ua.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, фізична особа-підприємець ФОП Грубський Віталій Михайлович, що виступає в якості повіреного, іменований надалі «Zakaz.ua», публікує / розміщує цей Договір доручення як публічний договір-оферту відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

2.2. Дана Оферта визначає суттєві умови Договору між Zakaz.ua та Довірителем. Частиною Договору є також положення щодо порядку розміщення та виконання замовлення, наведені на Сайті за посиланням https://kharkiv.zakaz.ua/en/service-page/delivery/. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням Оферти, застосовуються умови Оферти.

2.3. Довіритель акцептує Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами. Оформлення Замовлення Довірителем на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Довірителем даної Оферти.

2.4. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов даного Договору Довіритель доручає, а Zakaz.ua зобов'язується за винагороду від імені і за рахунок Довірителя виконати Замовлення відповідно до умов даного Договору.

3.2. Zakaz.ua може виконувати Замовлення як самостійно, так і з залученням третіх осіб.

3.3. Формою підтвердження повноважень Zakaz.ua є Договір.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОРУЧЕННЯ

4.1. Для отримання можливості оформити Замовлення та укласти Договір Довіритель має здійснити реєстрацію в Системі шляхом заповнення необхідних полів на відповідній сторінці Системи. Інформація, що вказується Довірителем при реєстрації, має бути повною та достовірною. В іншому випадку Zakaz.ua може відмовити Довірителю у виконанні Доручення, оскільки не матиме можливості виконати Доручення.

4.2. Реєстрація в Системі можлива лише після ознайомлення та прийняття Умов обробки персональних даних Довірителя, що розміщені за адресою в мережі Інтернет https://zakaz.ua/uk/policy/.

4.3. Довіритель має забезпечувати збереження і конфіденційність реєстраційних відомостей. Всі дії в період чинності Договору з використанням логіна і пароля Довірителя, вважаються здійсненими Довірителем. Zakaz.ua не несе відповідальність за несанкціоноване використання реєстраційних даних Довірителя третіми особами.

4.4. Подальше користування Довірителем Сайтом здійснюється без необхідності його реєстрації - шляхом заповнення полів «логін» і «пароль» на Сайті.

4.5. Zakaz.ua має право звертатися до Довірителя в порядку виконання даного Договору з використанням виключно тієї контактної інформації, яка розміщена в Системі в ході реєстрації Довірителя. Zakaz.ua у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Довірителем інформації при реєстрації та за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, спричинену неправильністю вказаної інформації.

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

5.1. Продавцем на Сайті розміщується перелік Товарів та цін на них у вільному доступі для Довірителя.

5.2. Для оформлення Замовлення Довіритель здійснює вибір Товарів на Сайті та вказує необхідні дані для виконання Доручення.

5.3. Для підтвердження оформлення Замовлення Довіритель має ознайомитись з умовами Оферти та проставити знак «V» напроти виразу «Я згоден з текстом даної Оферти і приймаю всі її умови за власним бажанням». Після чого Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним.

5.4. Відповідно до умов Замовлення Zakaz.ua здійснює збір Товарів в магазині Продавця та укладає з Продавцем дрібну побутову угоду на придбання таких Товарів.

5.5. В ході виконання Замовлення Zakaz.ua здійснює упаковку зібраних Товарів в пакувальний матеріал Продавця. Вартість пакувальних матеріалів включається до загальної вартості Товарів та витрат Zakaz.ua.

5.6. Про суттєві зміни в ході виконання Замовлення Zakaz.ua повідомляє Довірителя за вказаними ним засобами зв’язку.

5.7. Доставка Товарів Довірителю здійснюється Zakaz.ua або третіми особами, залученими Zakaz.ua в межах обраного Довірителем часу доставки.

5.8. Довіритель здійснює перевірку Товарів в момент їх отримання.

5.9. Довіритель має право відмовитись від прийняття Товарів, що можуть бути повернені відповідно до норм чинного законодавства Продавцю, без надання пояснень щодо причин такої відмови.

5.10. Довіритель має право відмовитись від прийняття Товарів, що не можуть бути повернені відповідно до чинного законодавства Продавцеві, з наданням пояснень щодо причин такої відмови.

5.11. Zakaz.ua має право перевіряти досягнення Довірителем 18-річного віку при врученні йому Товарів, якщо серед них присутні алкогольні та тютюнові вироби. В разі недосягнення Довірителем 18-річного віку Zakaz.ua має право відмовити йому у доставці таких товарів.

5.12. З моменту прийняття Товарів та здійснення оплати за прийняті Товари Довірителем Замовлення вважається виконаним належним чином у повному обсязі.

5.13. Zakaz.ua залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні Замовлення на власний розсуд у разі невиконання Довірителем умов Договору. Повідомлення про відмову у виконанні Замовлення направляється на адресу електронної пошти Довірителя, вказану ним при реєстрації на Сайті. При цьому грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Zakaz.ua Довірителю тим же способом, яким була зроблена оплата. Довіритель одноосібно несе ризик технічної неможливості такого повернення.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

6.1. Довіритель за виконання Замовлення сплачує Zakaz.ua винагороду у розмірі, що визначається при оформленні Замовлення за чинними тарифами Zakaz.ua, з якими можна ознайомитись в розділі "Оплата та доставка" на Сайті. Винагорода за збирання є додатковою частиною винагороди Zakaz.ua за виконання Замовлення відповідно до умов даного Договору. Ця додаткова частина винагороди Zakaz.ua оплачується Довірителем за його власним бажанням у будь-якому розмірі, вказаному Довірителем на його розсуд у відповідному полі для введення суми на Сайті. Кошти, сплачені Довірителем в рахунок виплати винагороди за збирання є доходом Zakaz.ua.

6.2. Довіритель відшкодовує витрати Zakaz.ua, пов’язані з виконанням Замовлення та придбанням Товарів, відповідно до наданого розрахункового документу Продавця або, в разі відсутності такого, відповідно до роздруківки переліку Товарів відповідно до умов Замовлення. В разі, якщо Довіритель скористався правом, передбаченим п. 5.9. та/або п. 5.10. Договору, Довіритель відшкодовує витрати за фактично прийняті Товари.

6.3. Довіритель може обрати спосіб оплати за власним бажанням з переліку можливих способів оплати, вказаних на Сайті на момент оформлення відповідного Замовлення. Детально ознайомитись з можливими способами оплати Довіритель може у розділі «Оплата і доставка» на Сайті. Оплата здійснюється в гривні у розмірі 100% суми платежу.

6.4. Винагорода Zakaz.ua не включає в себе комісії, які можуть бути витребувані третіми особами у зв'язку зі способом оплати, обраним Довірителем (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів). Витрати по сплаті будь-яких комісій несе Довіритель.

6.5. Довіритель зобов’язується оплачувати можливі зміни розміру винагороди Zakaz.ua, згідно тарифів Zakaz.ua, та можливі додаткові витрати у наступних випадках:

6.5.1. Довіритель обрав позаплановий період часу для доставки Товарів та/або місце доставки Товарів поза районами доставки; 6.5.2. Довіритель при оформленні Замовлення вказав невірні контактні дані;

6.5.3. відсутній телефонний зв’язок з Довірителем в обраний ним час виконання Доручення;

6.5.4. Довіритель не може прийняти Товари за вказаною ним адресою в будь-який час в рамках обраного періоду часу виконання Доручення;

6.5.5. Довіритель змінив адресу доставки Товарів і не попередив Zakaz.ua.

6.6. Фінансові зобов’язання Довірителя за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Zakaz.ua суми винагороди та відшкодування витрат на виконання Замовлення у спосіб, відповідний обраному способу оплати Довірителем.

7. ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Акцептуючи дану Оферту, Довіритель підтверджує, що:

7.1.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

7.1.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

7.1.3. на момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

7.1.4. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

7.1.5. готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

7.1.6. не має наміру здійснювати будь-які дії, які нашкодили б ділової репутації Zakaz.ua, Продавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами із Zakaz.ua та/або Продавцем, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та / або загальноприйнятим нормам моралі;

7.1.7. його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Zakaz.ua, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарської діяльності Zakaz.ua і / або Продавця, порушити права інтелектуальної власності Zakaz.ua і / або Продавця,  отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Zakaz.ua і/або Продавця;

7.1.8. при здійсненні реєстрації в Системі та оформленні Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Zakaz.ua залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Довірителем, включаючи, але не обмежуючись, ім’я Довірителя та адреси доставки Товарів.

7.1.9. він/вона ознайомлений(а) з Переліком товарів належної якості що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Додатком №3 до Постанови КМУ № 172 від 19.03.1994 р.

7.2. Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Zakaz.ua гарантує:

7.2.1. що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення у відповідності з усіма вимогами Довірителя, зазначеними у такому Дорученні. При цьому Zakaz.ua не гарантує відсутності певних відхилень від вимог Довірителя;

7.2.2. в зв'язку з тим, що ціни в супермаркеті можуть змінюватися, і фактична сума замовлення може відрізнятися, Zakaz.ua буде попереджувати Довірителя або погоджувати з ним зміни у вазі Товару, що продається «на вагу», більше ніж +/- 200 грамів від вказаної ваги у замовленні Довірителя, а також про заміни будь-якого Товару або цін на Товари більш ніж на п'ять гривень за одиницю (штуку або кілограм);

7.2.3. що Замовлення Довірителя буде зібране згідно стандартів "товарного сусідства":  побутова хімія пакується окремо, заморожені продукти пакуються окремо. Залежно від об'єму замовлення та категорій обраних товарів, Ваше замовлення буде упаковано в один чи більше пакетів (їх вартість додається до Вашого замовлення, п.5.5 чиного Договору). Кур'єр дістає пакети із замовленням безпосередньо біля Вашого під'їзду.

7.2.4. з переліку відібраних в рамках відповідного Замовлення Товарів не буде таких, які прострочені до вживання, а також таких, які мають зовнішні пошкодження або інші дефекти, що негативно впливають на їх смакові якості чи інші властивості.

7.3. В ході виконання Замовлення Zakaz.ua здійснить все можливе, але не гарантує:

7.3.1. що фактично вибрані Товари матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті. Незважаючи на те, що  Zakaz.ua приклав всі можливі зусилля для того, щоб зображення Товарів максимально відповідали реальному вигляду відповідних товарів, Zakaz.ua не може гарантувати їх ідентичність, оскільки розміщення зображень товарів на Сайті здійснює Продавець;

7.3.2. не зважаючи на те, що Zakaz.ua приклав всі можливі зусилля для перевірки на відповідність цін на товари, вказані на Сайті, та цін на момент збору Товарів, Zakaz.ua не може гарантувати ідентичності цін, оскільки ціни на Сайті вказуються Продавцем;

7.3.3. відповідності смакових, гастрономічних, дієтичних і інших властивостей Товарів, обраних Довірителем, очікуванням останнього або опису Товару, наданого його виробником або Продавцем;

7.3.4. фактичну наявність вичерпного переліку обраних Довірителем на Сайті Товарів для їх передачі Довірителю на умовах даного Договору.

7.4. За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, Zakaz.ua не надає ніяких інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Довірителя, або їх придатності для інших цілей і завдань.

8. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір може бути розірваний:

8.2.1. будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;

8.2.2. за взаємною домовленістю Сторін.

8.3. Розірвання Договору Довірителем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Zakaz.ua обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Довірителя.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Zakaz.ua не несе відповідальності:

9.2.1. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Довірителем неповних та / або недостовірних і / або неактуальних даних при оформленні Доручення;

9.2.2. за недотримання погодженого з Довірителем терміну виконання Доручення, що відбулося не з вини Zakaz.ua;

9.2.3. за шкоду та збитки, що виникли у Довірителя внаслідок використання Товарів, отриманих в результаті виконання Доручення;

9.2.4. за відсутність у Довірителя технічної можливості здійснити Замовлення через збої в роботі комп’ютерних мереж;

9.2.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та / або Договором.

9.3. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності, а також інших позначок датування та маркування Товарів, наведених на фото відповідного Товару на Сайті та на вибраних Довірителем Товарах, фактично переданих йому Zakaz.ua, не є порушенням умов Договору.

9.4. У разі якщо з якої-небудь причини Zakaz.ua не почне виконання Доручення, або почне таке надання з порушенням строків, відповідальність Zakaz.ua за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Довірителя щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням терміну виконання Замовлення на відповідний період.

9.5. Zakaz.ua ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін; б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Довірителя і / або третіх сторін незалежно від того, чи міг Zakaz.ua передбачати можливість таких збитків чи ні; в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Довірителем обраної ним форми оплати за виконання Доручення.

9.6. Zakaz.ua звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Довірителем будь-якої з умов Договору.

9.7. Zakaz.ua залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Довірителем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

9.8. Сукупна відповідальність Zakaz.ua за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Довірителя щодо виконання Договору обмежується розміром винагороди Zakaz.ua, сплаченої Довірителем в рамках Договору.

9.9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Договору та непідконтрольні Сторонам.

9.10. Якщо Довіритель не отримав Товари з його вини відповідно до обраного при оформленні Замовлення способу, Zakaz.ua має право використати такі Товари на власний розсуд та позбавляється обов’язку передати такі Товари Довірителю або повернути йому кошти.

9.11. У разі порушення Довірителем умов Договору, Zakaz.ua має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Довірителем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Zakaz.ua таким порушенням збитків та / або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Довірителю.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування Zakaz.ua відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти.

10.2. Zakaz.ua залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін Zakaz.ua в Оферті, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

10.3. Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України (зокрема статтею 633, Главою 68 Цивільного Кодексу України).

10.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згод зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.

10.5. При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Розділі 1 Договору і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.

10.6. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Усі повідомлення повинні бути написані українською або російською мовою та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою, факсом або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

10.7. Договір являє собою повну домовленість між Zakaz.ua і Довірителем. Zakaz.ua не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані від імені  Zakaz.ua і Довірителя.

10.8. Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.

11. РЕКВІЗИТИ

ФОП Грубський Віталій Михайлович

Місце реєстрації: Україна, 04086, місто Київ, вулиця Теліги Олени, будинок 37-Б,
квартира 16; РНОКПП: 3371308774; п/р: UA493052990000026001006706838 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Текст даної Публічної Оферти є інтелектуальною власністю Zakaz.ua.

Копіювання тексту даної  Публічної Оферти без згоди Zakaz.ua заборонено.